Bộ môn Thương mại điện tử gửi đến các em Kế hoạch Bảo vệ TTTN TMĐT HK1 2018-2019

  • 02/01/2019 – 11/01/2019: Nộp 3 quyển báo cáo bìa mềm về văn phòng Bộ môn TMĐT E9.8
  • 11/01/2019 – 14/01/2019: Bộ môn TMĐT thông báo phòng bảo vệ môn Thực tập Tốt nghiệp trên website của Bộ môn TMĐT
  • 14/01/2019 – 18/01/2019: Bảo vệ môn Thực tập Tốt nghiệp

– Sinh viên lưu ý:

  • Nộp 3 quyển báo cáo bìa mềm nêu rõ quá trình đi thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp và có Phiếu nhận xét kết quả Thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp đính kèm vào 3 quyển báo cáo. (bản sao Phiếu nhận xét)
  • Mang theo bản gốc giấy Nhận xét kết quả Thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp (nơi sinh viên thực tập và có dấu đỏ của công ty, doanh nghiệp) và nộp lại cho Khoa HTTT vào ngày bảo vệ Thực tập

– Đính kèm: